ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.


Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 op basis van cofinanciering via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de scholingsactiviteiten gericht op instroom voor het SectorplanPlus heeft het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (circa € 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De overige middelen (circa € 60 mln.) is voor de andere sectoren in zorg en welzijn.


Waarom SectorplanPlus?
De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.


Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 duizend en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen.


Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Middels het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.


Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)

D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)

E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)


De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze zijn te vinden in het programma van eisen en zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.


Aanvraagprocedure tweede tijdvak

Vanaf 1 mei 2018 is het tweede tijdvak geopend. Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 mei 2018. Vanaf 1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.


Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 15 juni een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het 2e tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start gaan.

Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.


Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. VWS streeft naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 31 juli 2018, zodat begin augustus de subsidietoekenning bekend kan worden gemaakt.


Zie voor meer informatie www.sectorplanplus.nl


Meer informatie over het SectorplanPlus in de regio Groningen, Friesland of Drenthe, kan aangevraagd worden bij ZorgpleinNoord, sectorplanplus@zorgpleinnoord.nl of tel. 050-5757470.

Meer weten: Informatiebijeenkomsten …………..

Advies en ledenvoordeel