HBO-VGG - Geriatrische Revalidatiezorg/Eerstelijns Verblijf

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Stichting Icare

plaatsingsdatum

4 september 2018

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

z.s.m.

aantal uren

Tussen 28 en 32 uren

opleidingsniveau

HBO

Stichting Icare V&V Intramuraal

Icare biedt dagelijks verpleging en verzorging aan tienduizenden mensen van jong tot oud. Zowel bij de mensen thuis als in onze intramurale locaties. Wij geloven dat iedereen iets voor een ander kan betekenen. In Drenthe biedt Icare psychogeriatrische, somatische zorg en dagbesteding binnen 11 woon/zorgsettingen. Tevens hebben wij een locatie waar we ons richten op geriatrische revalidatie en herstelzorg. Ook wordt behandeling op locatie geboden.

Boshof

Boshof te Assen is een centrum voor revalidatie en herstelzorg en ligt net buiten het stadscentrum van Assen, aan de bosrand en dichtbij het Wilhelmina Ziekenhuis. Hier kunnen ouderen tijdelijk verblijven om te herstellen van ziekte of een operatie. De Boshof biedt geriatrische revalidatiezorg (revalideren voor ouderen), herstelzorg na ziekenhuis opname en respijtzorg bij overbelasting van mantelzorgers. Binnen de Boshof ontstaat de vacature van:

Functieomschrijving

Ben jij de enthousiaste HBO Verpleegkundige GRZ/ELV die zorginhoudelijke coacht en sturing geeft aan de teams waar revalidatie cliënten tijdelijk verblijven en gedurende 24 uur zorg behoeven?
De verpleegkundige GRZ/eerstelijnsverblijf richt zich op de aansturing van het zorginhoudelijk proces.
 
Als HBO Verpleegkundige GRZ\ELV ben je werkzaam binnen het herstel- en revalidatiecentrum en ben je verantwoordelijk voor het zorginhoudelijk aansturen en coachen van de teams en het monitoren van het gehele revalidatieproces, waarbij gestuurd wordt op het leveren van zorg van hoge kwaliteit. Inventariseert de benodigde gegevens voor opname en de zorgvraag. Het leveren van een bijdrage aan de beleidsmatige ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s, kwaliteitscriteria en protocollen.
Controleert en bewaakt de agenda van de cliënt, de geplande revalidatieactiviteiten en de geplande ontslagdatum, welke van belang is voor een juiste afhandeling van de DBC systematiek.
Het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met verwijzers en ketenpartners. Is de ‘spil’ van het team voor wat betreft coördinatie, regie, planning en coaching op het zorginhoudelijk deel.

Resultaatgebied Relaties:

 • Zet Icare als zorgaanbieder zichtbaar op de (sociale) kaart en is hiervoor medeverantwoordelijk binnen de vastgestelde aders.
 • Neemt deel aan overleg met andere organisaties onder andere vanuit het leernetwerk en fungeert als ambassadeur voor Icare als zorgaanbieder.
 • Draagt bij aan het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met verwijzers en ketenpartners.
Resultaatgebied Organisatorische ondersteuning:
 • Neemt deel aan relevante project- en werkgroepen, commissies en overlegvormen.
  Werkt samen binnen de processen van teams en collega’s en binnen multidisciplinaire teams van professionals en zorgketens.
 • Levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan het opstellen van het zorginhoudelijk beleid en daaruit voortvloeiende processen en protocollen en draagt mede zorg voor de implementatie hiervan.

Functie-eisen

Resultaatgebied Verpleegkundige Zorg:

 • De verantwoordelijkheid voor het zelfstandig verpleegkundig diagnosticeren, interpreteren, prioriteren, plannen en uitvoeren van verpleegkundige interventies tijdens het revalidatieproces en de behandeling;
 • Signaleert specifieke zorgvragen en regelt zo nodig de indicatie en toetst of deze past bij de gezondheidssituatie en zorgbehoefte van de cliënt;
 • Verantwoordelijk voor het inschatten van complexiteit van zorg en de daaraan gerelateerde toewijzing aan collega’s met een ander deskundigheidsniveau;
 • Het zelfstandig identificeren, verpleegkundig diagnosticeren en in multidisciplinair verband (be)handelen of verwijzen van de cliënt met (complicaties als gevolg van) revalidatieprogramma’s, zo nodig in (voor)overleg met de arts, binnen de wettelijke kaders van de wet BIG;
 • Het zelfstandig verzorgen van de verpleegkundige verslaglegging naar betrokken collega’s en (para)medische collega’s die betrokken zijn vanuit het zorgbehandelplan;
 • Verleent zorg, inclusief palliatieve en terminale zorg en voert geprotocolleerde verpleegtechnische interventies en/of meer complexe voorbehouden handelingen uit;
 • Het zelfstandig voorbereiden, vaststellen, verlenen en evalueren van gerichte verpleegkundige interventies zoals bijvoorbeeld wondzorg, en uitvoering geven aan gedelegeerde risicovolle en voorbehouden handelingen, conform de overzichtslijst handelingen en deskundigheidsniveaus;
 • Vervullen van een consultfunctie binnen het ambulante revalidatietraject en contactpersoon voor de extramurale zorgverleners bij overgang naar ambulant zorgtraject.
Resultaatgebied Coachen en Coördineren:
 • Heeft de regie in de zorgverlening, draagt zorg voor de continuïteit, de balans tussen de beperkingen en het organiseren van zelfmanagement van de cliënt;
 • Coacht de zorgmedewerkers in de taak en verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorgbehandelplannen en draagt er zorg voor dat de zorgbehandelplannen actueel zijn en voldoen aan de normen van verantwoorde zorg;
 • Coördineert het zorginhoudelijk proces en zorgt ervoor dat de bij de zorg betrokken functionarissen beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en attitude waarmee de overeengekomen zorg geleverd kan worden conform de gestelde kwaliteitseisen;
 • Levert een bijdrage aan deskundigheid bevorderende activiteiten zoals het bespreken van thema’s en het verstrekken van informatie;
 • Signaleert knelpunten binnen de gevraagde vaardigheden en deskundigheid bij medewerkers en doet zo nodig voorstellen om te zorgen voor een optimaal opleidingsklimaat;
 • Zorgt dat gesprekken adequaat gevoerd worden. Onderhoudt relaties, is stimulerend, motiverend en coachend naar de cliënt en hun relaties.  
Resultaatgebied Innovatie en Ontwikkeling:
 • Draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening aan ouderen;
 • Draagt bij aan zorginhoudelijke vernieuwing in het kader van het bevorderen van de kwaliteit, efficiëntie en de effectiviteit van de zorgverlening en het op peil houden van de eigen deskundigheid en die van anderen;
 • Stelt zich als professional betrokken, ondernemend, coöperatief en innovatief op gericht op het voortdurend verbeteren van de zorgverlening van de zorgvrager;
 • Signaleert knelpunten bij het verlenen van zorg bij cliënten en doet voorstellen ten aanzien van zorginhoudelijke vernieuwing;
 • Levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan het opstellen van het zorginhoudelijk beleid en daaruit voortvloeiende processen en protocollen en draagt mede zorg voor de implementatie hiervan.

Nadere informatie

Resultaatgebied Verpleegkundige Zorg:

 • De verantwoordelijkheid voor het zelfstandig verpleegkundig diagnosticeren, interpreteren, prioriteren, plannen en uitvoeren van verpleegkundige interventies tijdens het revalidatieproces en de behandeling;
 • Signaleert specifieke zorgvragen en regelt zo nodig de indicatie en toetst of deze past bij de gezondheidssituatie en zorgbehoefte van de cliënt;
 • Verantwoordelijk voor het inschatten van complexiteit van zorg en de daaraan gerelateerde toewijzing aan collega’s met een ander deskundigheidsniveau;
 • Het zelfstandig identificeren, verpleegkundig diagnosticeren en in multidisciplinair verband (be)handelen of verwijzen van de cliënt met (complicaties als gevolg van) revalidatieprogramma’s, zo nodig in (voor)overleg met de arts, binnen de wettelijke kaders van de wet BIG;
 • Het zelfstandig verzorgen van de verpleegkundige verslaglegging naar betrokken collega’s en (para)medische collega’s die betrokken zijn vanuit het zorgbehandelplan;
 • Verleent zorg, inclusief palliatieve en terminale zorg en voert geprotocolleerde verpleegtechnische interventies en/of meer complexe voorbehouden handelingen uit;
 • Het zelfstandig voorbereiden, vaststellen, verlenen en evalueren van gerichte verpleegkundige interventies zoals bijvoorbeeld wondzorg, en uitvoering geven aan gedelegeerde risicovolle en voorbehouden handelingen, conform de overzichtslijst handelingen en deskundigheidsniveaus;
 • Vervullen van een consultfunctie binnen het ambulante revalidatietraject en contactpersoon voor de extramurale zorgverleners bij overgang naar ambulant zorgtraject.
Resultaatgebied Coachen en Coördineren:
 • Heeft de regie in de zorgverlening, draagt zorg voor de continuïteit, de balans tussen de beperkingen en het organiseren van zelfmanagement van de cliënt;
 • Coacht de zorgmedewerkers in de taak en verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorgbehandelplannen en draagt er zorg voor dat de zorgbehandelplannen actueel zijn en voldoen aan de normen van verantwoorde zorg;
 • Coördineert het zorginhoudelijk proces en zorgt ervoor dat de bij de zorg betrokken functionarissen beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en attitude waarmee de overeengekomen zorg geleverd kan worden conform de gestelde kwaliteitseisen;
 • Levert een bijdrage aan deskundigheid bevorderende activiteiten zoals het bespreken van thema’s en het verstrekken van informatie;
 • Signaleert knelpunten binnen de gevraagde vaardigheden en deskundigheid bij medewerkers en doet zo nodig voorstellen om te zorgen voor een optimaal opleidingsklimaat;
 • Zorgt dat gesprekken adequaat gevoerd worden. Onderhoudt relaties, is stimulerend, motiverend en coachend naar de cliënt en hun relaties.  
Resultaatgebied Innovatie en Ontwikkeling:
 • Draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening aan ouderen;
 • Draagt bij aan zorginhoudelijke vernieuwing in het kader van het bevorderen van de kwaliteit, efficiëntie en de effectiviteit van de zorgverlening en het op peil houden van de eigen deskundigheid en die van anderen;
 • Stelt zich als professional betrokken, ondernemend, coöperatief en innovatief op gericht op het voortdurend verbeteren van de zorgverlening van de zorgvrager;
 • Signaleert knelpunten bij het verlenen van zorg bij cliënten en doet voorstellen ten aanzien van zorginhoudelijke vernieuwing;
 • Levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan het opstellen van het zorginhoudelijk beleid en daaruit voortvloeiende processen en protocollen en draagt mede zorg voor de implementatie hiervan.

Sollicitatie richten aan

Spreekt bovenstaand profiel je aan, dan nodigen we je van harte uit om op deze leuke en uitdagende baan te solliciteren via onze site. 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Boshof op telefoonnummer 0592-332222 en vragen naar Johanna Hulscher (HBO-V).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

Stichting Icare
Postbus 900
7940 KE Meppel
http://www.icare.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
4 september 2018

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
z.s.m.

Aantal uren
Tussen 28 en 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
fwg 50

CAO
vvt

Sluitingsdatum
solliciteren voor 30 november 2018