medewerker Veilig Thuis

Medewerker Veilig Thuis Friesland (Frontoffice)

Jeugdhulpverlening

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

plaatsingsdatum

12 september 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Tussen 24 en 32 uren

opleidingsniveau

HBO

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 2019

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Ons streven is om mensen op eigen kracht en vermogen tot zelfregie te laten komen. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid adviseert, onderzoekt, verwijst en regisseert: meegaand waar een steuntje in de rug het best werkt, doortastend waar drang en dwang de enige kans van slagen biedt. Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal: Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel (GRIP) Missie: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GRIP op veilig leven.

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie waarin:
> Je in aanraking komt met de diversiteit aan problematiek op het gebied van (vermoedens van)
kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling?
> Je specifeke hulpverleningsaspecten (adviseren, beoordelen, monitoren) ontwikkelt?
> Je (kortdurend) in gesprek gaat (telefonisch of face-to-face) met ouders, kinderen, ouderen en andere
betrokkenen over de zorgen en/of meldingen die binnenkomen over (mogelijk) onveilige situaties?
> Er een beroep wordt gedaan op je kwaliteit om snel te kunnen schakelen, besluiten te nemen en
overtuigingskracht op inhoud te tonen?
> Je samenwerkt met ketenpartners, professionals en andere betrokkenen om veranderingen te weeg te
brengen in onveilige situaties?
Dan zijn wij op zoek naar jou

Wat bieden we?
> Werken in een dynamische omgeving waarin deskundigheid wordt geboden in de vorm van scholing,
training en begeleiding. Je wordt ingewerkt met behulp van een geaccrediteerd inwerkprogramma.
> Werken in een organisatie die specifek aandacht heeft voor werkdruk, werkplezier en de balans
werk/privé.
> Werken in een team met enthousiaste, betrokken en ervaren medewerkers waarin reflectie, intervisie
onderdeel uitmaakt van het werk.
> Ruime arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg (schaal 10)
 

Wat vragen we van je?
We zijn op zoek naar mensen die stevig in hun schoenen staan, over doorzettingsvermogen beschikken en
om weten te gaan met weerstanden. Kritisch naar jezelf als persoon en je handelen kijken én openstaan voor
feedback is een vereiste. Heb je ervaring op het gebied van (signaleren van) kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld dan is dat een pré. Het beschikken over gespreksvaardigheden in lastige
Grip op veilig leven
situaties, samenwerken, planmatig en resultaatgericht kunnen werken in een strakke planning is een voorwaarde om het werk goed uit te kunnen voeren. Je bent in het bezit van een HBO Opleiding Pedagogiek, SPH
of vergelijkbare opleiding met het uitstroomprofel jeugdzorg
 

Algemene informatie:
> De vacature wordt intern en extern gesteld.
> Externe sollicitanten die al eerder hebben gesolliciteerd en in ‘portefeuille’ zitten worden uitgenodigd om
aan deze procedure mee te doen.
> Bij gelijke geschiktheid hebben interne medewerkers voorrang op externe kandidaten.
> Het betreft een tijdelijke vacature voor 1 jaar met kans op verlenging.
Informatie over deze vacature kun je krijgen bij: Jenny Klijnsma teammanager Veilig Thuis tel. 06-12973129.
Het opvragen van referenties waarin ook ervaringen met het thema grensoverschrijdend gedrag worden
gevraagd n.a.v. het rapport Samson, maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Jouw schriftelijke sollicitatie (motivatie + CV) kun je vóór 26 september 2019 richten aan:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC LEEUWARDEN.
Of per e-mail: personeelszaken@regiecentrumbv.nl - o.v.v. medewerker Veilig Thuis
 

Veilig Thuis Friesland
Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en professionals kunnen via het landelijke nummer 0800-2000
telefonisch contact opnemen met een medewerker van Veilig Thuis als het gaat om kindermishandeling en
huiselijk geweld. Een team van deskundige geregistreerde medewerkers denkt mee, adviseert en zorgt voor
toeleiding naar zorg en hulpverlening afhankelijk van de vraag en de noodzaak. Er wordt zowel decentraal
(in de gemeentes) als centraal vanuit Leeuwarden gewerkt. Veilig Thuis neemt een onafhankelijke positie in,
werkt systeemgericht, biedt kwaliteit en deskundigheid. Beslissingen worden multidisciplinair genomen. De
medewerker Veilig Thuis geeft voorlichting, advies/uitgebreid advies, beoordeelt meldingen op het gebied
van (vermoedens van) geweld in afhankelijkheidsrelaties, doet onderzoek, toeleiding naar zorg/overdracht en
neemt een besluit over het vervolgtraject met als doel het geweld te stoppen. In acute situaties intervenieert
de medewerker direct om de onveiligheid te stoppen.
Kerntaken medewerker Veilig Thuis ( FRONTOFFICE):
1. Het informeren, adviseren aan professionals en particulieren gericht op het bespreekbaar maken van
vermoedens van mishandeling, huiselijk geweld en het begeleiden en coachen van hen hierbij.
2. Het analyseren en verzamelen van informatie die telefonisch, schriftelijk, face tot face of via de verschillende overlegvormen binnenkomen op aard van de problematiek, de relevantie, de ernst, de urgentie en
de risicofactoren.
3. Het voorbereiden van de triage waar een besluit wordt genomen over het vervolgtraject.
4. Het uitvoeren van risicotaxaties, maken van veiligheidsafspraken met de betrokkene(n), het gezinssysteem en /of het sociale netwerk.
5. Het verwerken van informatie, registratie en het opstellen van rapportages. Het administreren en
registeren van gegevens betreffende de (uitvoering van de) werkzaamheden conform daartoe vastgestelde
protocollen. Het bewaken en bijhouden van het dossier van de jeugdige conform de daartoe gestelde
eisen en het bewaken van de geldende termijnen.
 

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden
http://www.regiecentrumbv.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
12 september 2019

Standplaats
Leeuwarden

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Tussen 24 en 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
Conform schaal 10 CAO Jeugdzorg

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 26 september 2019