Leden Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Kinderopvang

plaatsingsdatum

16 november 2022

arbeidsovereenkomst

ingangsdatum

01-01-2023

aantal uren

Groter dan 0 uren

opleidingsniveau

<h4><strong>Vragen en procedure</strong></h4><p><p>Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Elsbeth Jansen (lid) en Jur Raatjes (lid), bereikbaar via Gabry Ekamper (personeelszaken): g.ekamper@kinderopvangharen.nl&nbsp;</p> <p>Uw reactie ontvangen we graag per mail (g.ekamper@kinderopvangharen.nl) uiterlijk op 1 december 2022.&nbsp;</p> <p>Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het gesprek zal plaats vinden met de RvT en de directeur-bestuurder.&nbsp;</p></p>

Stichting Kinderopvang Haren

Met ingang van 1 januari 2023 is Stichting Kinderopvang Haren vanwege vertrek en gewenste uitbreiding op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht (RvT) 

Stichting Kinderopvang Haren (SKH) is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. In 1986 gestart met alleen kinderdagopvang. Tegenwoordig biedt Stichting Kinderopvang Haren met 95 (parttime) medewerkers en 10 gastouders alle vormen van kinderopvang.  Te weten kinderdagopvang, peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse educatie, voorschoolse- en buitenschoolse, tussenschool opvang en gastouderopvang. Wekelijks maken ongeveer 1500 kinderen gebruik van onze opvang verdeeld over de 12 locaties in het wijkgebied Haren van de gemeente Groningen. 

Het streven naar een goede onderlinge communicatie en een optimale samenwerking tussen RvT, bestuur, management, ouderraad en ondernemingsraad maken dat er professioneel gewerkt kan worden. 

SKH kent een Raad van Toezichtmodel. De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). SKH laat zich daarbij leiden door de richtlijnen vanuit de Governance code Kinderopvang.  

Taken en omvang Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de SKH bestaat op dit moment uit drie leden, waaronder de voorzitter. De samenstelling kan worden uitgebreid tot maximaal vijf leden. 

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. Dit doet zij vanuit de rol van toezichthouder, klankbord en werkgever.  

De RvT vindt het belangrijk dat het toezicht wordt uitgevoerd op een wijze die aansluit bij de ontwikkelingen van de organisatie. De RvT ziet onder meer toe op de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, het financiële verslagleggingproces en de naleving van wet -en regelgeving. Daarnaast is de RvT een strategische sparringpartner van de directeur-bestuurder, geeft gevraagd en ongevraagd advies en treedt op als werkgever van de directeur- bestuurder.  

Leden van de Raad moeten onafhankelijk kunnen opereren. Ze mogen niet in dienst (geweest) zijn van de organisatie, niet deelnemen aan leveringen ten behoeve van de stichting en geen ouder/verzorger zijn van kinderen die gebruik maken van de diensten van SKH.  

Profiel Raad van Toezicht

De RvT opereert als een collegiaal team. De leden van de Raad onderschrijven de Governance Code Kinderopvang. RvT-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar. De Raad kent vanwege haar geringe omvang en integrale visie geen aparte commissies.  

Binnen de RvT heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden. Binnen de raad wordt tijd besteed aan zelfreflectie en er is aandacht voor de relatie tussen RvT en directeur-bestuurder.  

Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden, diversiteit en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden moeten complementair zijn aan elkaar en gezamenlijk de vereiste kennis en ervaring met zich meebrengen die nodig is om de rol van RvT te kunnen vervullen. Dit vraagt van de leden dat zij een duidelijke visie hebben op de rol van de toezichthouder en deze kunnen verbinden met de strategie en de ambities van SKH. 

Functie eisen lid Raad van Toezicht

Binnen de aantredende RvT-leden dienen in ieder geval de volgende meer of minder specifieke expertise en/of kennisgebieden aanwezig te zijn:  

 • Bedrijfseconomie en financiën, waaronder kennis en ervaring met financiële verslaglegging en risicoanalyse. 
 • Vastgoed en huisvesting, bij voorkeur kennis van de lokale marktontwikkelingen. 
 • Personeel en organisatie, waaronder kennis op het gebied van organisatievraagstukken, strategisch HR beleid en beloning- en arbeidsvoorwaarden. 

Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat hij of zij daarnaast over de volgende kwaliteiten beschikt:  

 • Academisch werk- en denkniveau;  
 • Een actuele kijk op besturing, compliance en Governance;  
 • Een besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit die gevraagd wordt van een moderne toezichthouder;  
 • Het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;  
 • Maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met kinderopvang; 
 • Een duidelijke visie op organisaties in transitie; stimuleert en draagt bij aan een slagvaardige en wendbare organisatiecultuur;  
 • Een innovatief en strategisch blikveld gericht op toekomstige ontwikkelingen; 
 • In staat om collegiaal en in teamverband te werken vanuit een open, nieuwsgierige en verbindende houding; 
 • Integer en aanspreekbaar op eigen gedrag; spreekt ook anderen hierop aan; 
 • Voldoende tijd en betrokkenheid om de rol als Toezichthouder uit te kunnen oefenen. 

Honorering

Het honorarium voor het lid van de RvT valt binnen de Adviesregeling honorering toezichthouders kinderopvang, rekening houdend met omvang, omzet en beloningsstructuur van de bestuurder. 

Vragen en procedure

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Elsbeth Jansen (lid) en Jur Raatjes (lid), bereikbaar via Gabry Ekamper (personeelszaken): g.ekamper@kinderopvangharen.nl 

Uw reactie ontvangen we graag per mail (g.ekamper@kinderopvangharen.nl) uiterlijk op 1 december 2022. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het gesprek zal plaats vinden met de RvT en de directeur-bestuurder. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
16 november 2022

Standplaats
Haren

Functienaam
Lid Raad van Toezicht

Functiegebied
Leidinggevende

Arbeidsovereenkomst

Ingangsdatum
01-01-2023

Aantal uren
Groter dan 0 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 december 2022