Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van ZorgpleinNoord:

Stichting ZorgpleinNoord (hierna: ZPN) is statutair gevestigd te Groningen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02067635. Zij houdt kantoor aan de Rummerinkhof 2, 9751 SL te Haren.

Artikel 1. Toepasselijkheid


1. Op alle aanbiedingen, en overeenkomsten van ZPN met derden (hierna: “Klant”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het door Klant accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en zijn te downloaden via www.zorgpleinnoord.nl. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2. Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ZPN wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door ZPN ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten


1. De overeenkomst tussen ZPN en de Klant komt tot stand:

  • op de dag dat de offerte van ZPN door de Klant schriftelijk of mondeling wordt aanvaard of;
  • op de dag dat ZPN de opdracht schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd of;
  • indien een mondelinge of schriftelijke aanvaarding of bevestiging achterwege blijft op de dag dat ZPN is gestart met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst;


2. In de opdrachtbevestiging wordt een beschrijving van de door ZPN aan Klant te leveren diensten opgenomen. Onder opdrachtbevestiging wordt de overeenkomst tussen partijen verstaan.

 

Artikel 3. Verplichtingen Partijen


1. De Klant zal ZPN alle gegevens verstrekken en medewerking verlenen die ZPN naar haar oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De Klant is gehouden ZPN direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de juiste uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2. ZPN is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen na te komen. De werkzaamheden en/of levering van de diensten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverplichtingen. ZPN zal gegevens die haar bekend worden bij de uitvoering van de opdracht en waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen.

3. ZPN is bevoegd, na overleg met de Klant, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. ZPN is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen veroorzaakt door deze derde(n).

4. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan ZPN ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

5. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6. De juiste technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

 

Artikel 4. Tarieven dienstverlening en betaling


1. De tarieven over de te verlenen diensten zijn opgenomen in de overeenkomst. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen honoraria exclusief BTW en reis- en verblijfskosten.

2. Indien aan de zijde van ZPN een wijziging in de kosten van de te leveren diensten plaatsvindt is ZPN bevoegd om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, of indien sprake is van een tariefstijging van meer dan 10%, is Klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. De klant sluit zich aan bij ZPN als deelnemer tegen een vast tarief per jaar per fte. Hiermee verwerft de Klant het recht vacatures op de site van ZPN te plaatsen, en gebruik te maken van alle diensten die ZorgpleinNoord levert ten behoeve van aangesloten organisaties.
Het contributiejaar bij ZPN loopt van januari tot en met december. Organisaties die zich aansluiten met minder dan 50 FTE betalen jaarlijks een vast tarief. Voor organisaties met 50 of meer FTE geldt een vast tarief per FTE. Het maximum aantal FTE dat in rekening kan worden gebracht is vastgesteld op 2500 FTE. Wanneer de overeenkomst na 1 juli tot stand komt, wordt de helft van het tarief voor aansluiting in rekening gebracht. Men verplicht zich tot aansluiting van minimaal 1 jaar. Opzeggen dient twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.

4. Betaling van de FTE bijdrage vindt plaats aan het begin van elk kalenderjaar. Klant is verplicht om in de maand januari van elk jaar schriftelijk het aantal fte's op te geven, middels het door ZPN toegestuurde formulier. Vervolgens ontvangt Klant een factuur voor de FTE bijdrage. De hoogte van de FTE bijdrage is afhankelijk van het aantal fte in dienst bij de Klant.

5. M.u.v. de FTE bijdrage als genoemd in artikel 4 lid 3, worden de overige diensten maandelijks achteraf door ZPN aan Klant in rekening gebracht.

6. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Klant 7 % rente over de openstaande factuurbedragen verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is ZPN bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en/of de overeenkomst per ommegaande op te zeggen. ZPN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden.

8. Klant is niet bevoegd haar betaling op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door ZPN, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

 

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten


1. Alle intellectuele eigendomsrechten, die - waar en wanneer dan ook - kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de door ZPN in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebezigde applicatie en/of ingebrachte know how en/of vervaardigde voortbrengselen, zoals maar niet beperkt tot lesmateriaal, methodes, rapporten, documentatie en andere bescheiden, berusten bij ZPN.

 

 

Artikel 6. Bijzondere bepalingen dienstverlening wervingspakketten


1. Het wervingspakket is nader omschreven op de website van ZPN. De Klant kan door het wervingspakket vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst zelf vacatures op de website van ZPN plaatsen en gebruik maken van de overige diensten van ZPN, ten behoeve van haar aangesloten organisatie. Indien de Klant overgaat tot het feitelijk plaatsen van een vacature, dan ontvangt zij daarvoor achteraf een rekening.

2. Binnen een door ZPN vastgesteld kader voert de Klant zelf de tekst op de website in en plaatst deze de advertentie op de site. Indien de Klant de FTE bijdrage heeft betaald, heeft de Klant middels een inlogcode rechtstreeks toegang tot dat deel van de site waarmee vacatures kunnen worden geplaatst.

3. Een vacature wordt geplaatst zo lang de Klant dit wenst. In het hiervoor bedoelde, door de Klant in te vullen kader wordt o.a. een ingang- en een einddatum gevraagd. De vacature wordt direct zichtbaar dan wel op een door de klant gekozen ander tijdstip en zal verdwijnen op de gekozen einddatum om 00:00 uur. Het is mogelijk de vacature eerder dan de ingevoerde einddatum van de site te verwijderen.

4. Uitsluitend ZPN is bevoegd de applicatie die aan het wervingspakket ten grondslag ligt te onderhouden, te wijzigen of uit te breiden.

5. Het is de Klant niet toegestaan derden toegang tot de onlinedienst van het wervingspakket te verlenen.

6. Storingen dienen door de Klant bij signalering gemeld te worden. ZPN zal zich inspannen om binnen 1 werkdag na de melding van de storing, de storing te verhelpen. Voor alle diensten, voortvloeiend uit storingen, zal stichting ZorgpleinNoord geen kosten in rekening brengen, tenzij de storingen zijn veroorzaakt door enig handelen of nalaten door, namens of onder verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant zal zich onthouden van handelingen die, slecht functioneren van de applicatie, of het verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben.

 

 

Artikel 7. Overmacht


1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is ZPN in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Klant, zonder dat ZPN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZPN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval storingen aan netwerken en/of telecommunicatievoorzieningen.

 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid van partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZPN.

 

 

Artikel 9. Opzegging en wijziging van de overeenkomst


1. De aansluiting bij ZorgpleinNoord loopt van januari tot en met december. Men verplicht zich tot aansluiting van minimaal 1 jaar. Opzeggen dient twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.

2. De overige diensten van ZorgpleinNoord die voor bepaalde tijd zijn aangegaan worden steeds stilzwijgend verlengd, tenzij een van partijen twee maanden voor het verstrijken van de overeengekomen duur aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen. Alsdan eindigt de overeenkomst op de dag waarop de overeengekomen duur is verstreken.

3. Een wijziging van de overeenkomst vindt schriftelijk en met instemming van beide partijen plaats.

 

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden


1. In het geval van betaalde o pleiding, training of workshop is de deelnemer tot vier weken voor de aanvang van de training gerechtigd tot annulering van de inschrijving, zonder dat cursuskosten verschuldigd zijn. Bij annulering van de inschrijving door de cursist tussen vier en twee weken voor de aanvang van de opleiding is 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de uitvoering van de opleiding opdracht is de volledige cursusprijs verschuldigd. Gratis proeverijen, trainingen, opleidingen of informatiebijeenkomsten kunnen tot een week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Daarna brengen we € 25,- annuleringskosten in rekening .

2. Annulering als bedoeld in 10.1 dient schriftelijk te geschieden.

3. Degene die wenst te annuleren kan een vervanger voor het volgen van de cursus of opleiding aanwijzen. De vervanger kan door ZorgpleinNoord slechts op redelijke gronden worden geweigerd.

4. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft ZorgpleinNoord altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Bij annulering zal het reeds voldane cursusgeld geretourneerd worden.

5. ZorgpleinNoord heeft te allen tijde het recht om een vervangende trainer in te zetten, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 11. Overige bepalingen


1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door ZPN vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

2. Op de rechtsverhouding tussen ZPN en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Indien ZPN als eisende partij optreedt is zij bevoegd het geschil bij de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is aanhangig te maken.