Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting ZorgpleinNoord (hierna: ZPN). ZPN is statutair gevestigd te Groningen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02067635. Zij houdt kantoor aan de Eemsgolaan 1a, 9727 DW Groningen.

ZorgpleinNoord is één van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, en overeenkomsten van ZPN met derden (hierna: “Klant”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het door Klant accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en zijn te downloaden via www.zorgpleinnoord.nl. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ZPN wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door ZPN ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 3. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op het moment dat de Klant een account aanmaakt op de website van ZPN. Bij het aanmaken van een account wordt de Klant gevraagd akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Als Klant kan een account worden aangemaakt op de website van ZPN als de Klant werkzoekende of Werkgever is. Met een ZPN-account kan de Klant als werkzoekende zijn/haar cv uploaden in de cv-database, direct solliciteren op vacatures,  sollicitaties inzien en gegevens beheren. Als Werkgever kan de Klant met zijn account de cv-database inzien, vacatures plaatsen en sollicitaties afhandelen.

 

Artikel 2. Tot stand komen overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ZPN en de Klant komt tot stand:
  • op de dag dat de offerte van ZPN door de Klant schriftelijk of mondeling wordt aanvaard of;
  • op de dag dat ZPN de opdracht schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd of;
  • indien een mondelinge of schriftelijke aanvaarding of bevestiging achterwege blijft op de dag dat ZPN is gestart met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst;
 2. In de opdrachtbevestiging wordt een beschrijving van de door ZPN aan Klant te leveren diensten opgenomen. Onder opdrachtbevestiging wordt de overeenkomst tussen partijen verstaan.

 

Artikel 3. Verplichtingen Partijen

 1. De Klant zal ZPN alle gegevens verstrekken en medewerking verlenen die ZPN naar haar oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De Klant is gehouden ZPN direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de juiste uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 2. ZPN is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen na te komen. De werkzaamheden en/of levering van de diensten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverplichtingen. ZPN zal gegevens die haar bekend worden bij de uitvoering van de opdracht en waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen.
 3. ZPN is bevoegd, na overleg met de Klant, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. ZPN is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen veroorzaakt door deze derde(n).
 4. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan ZPN ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 5. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 6. De juiste technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

A.    Werkgever / Werkzoekende Account op www.zorgpleinnoord.nl

Artikel 4. Definities

Account: Het account dat je als Werkzoekende of Werkgever kunt aanmaken via de Website van ZPN. Met een account kun je gebruikmaken van alle functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de Website;
Gebruiker: Een natuurlijke of rechtspersoon met een Account. Dit kan zowel een Werkzoekende als een Werkgever zijn;
Gebruiksvoorwaarden: Deze Gebruiksvoorwaarden c.q. algemene voorwaarden;
Klant; Werkzoekende of Werkgever
Partij of partijen: ZPN en Gebruiker individueel of tezamen;
Werkzoekende: Een natuurlijke persoon, waaronder een ZZP'er;
Werkgever: Een natuurlijke of rechtspersoon, die een of meerdere vacatures aanbiedt
Website: De Website Zorgpleinnoord.nl, een platform voor het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden.

 

Artikel 5. Tarieven dienstverlening en betaling

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Account door Klant.
 2.  Bij het aanmaken van een Account wordt Klant gevraagd akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Klant dient daarom deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen.
 3. Naast deze Gebruiksvoorwaarden kunnen andere voorwaarden gelden tussen Partijen, waaronder voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst met Klant, zoals een opdrachtovereenkomst met een Partij.
 4. ZPN heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. ZPN zal de Klant op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van ZPN.
 5. Bij het gebruik van het Account zijn steeds de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals vermeld op de Website.
 6. Het Account van Klant is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander natuurlijk persoon of andere rechtspersoon. Inloggegevens dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet te worden verstrekt. Klant is verantwoordelijk voor de handelingen die met het Account worden uitgevoerd. Gebruiker zal het zo snel mogelijk melden aan ZPN als Klant op de hoogte is van ongeautoriseerd gebruik van het Account.
 7. Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die Klant in het Account plaatst juist, volledig en actueel is en blijft. ZPN is niet verplicht de informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actueel zijn. Het is Klant niet toegestaan discriminerende, beledigende, misleidende of op een andere manier onbehoorlijke informatie te plaatsen binnen het Account. ZPN heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht om, de informatie binnen het Account van Klant te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Klant vrijwaart ZPN tegen aanspraken in het kader van het onjuist, onvolledig, onwettig, onbehoorlijk of niet actueel zijn van informatie op de Website.

 

Artikel 6. Gebruik van het account

 1. Klant dient zich bij het gebruik van het Account te houden aan de wet, de instructies van ZPN en deze Gebruiksvoorwaarden. ZPN heeft het recht om het Account van Klant zonder dit van te voren aan te kondigen te verwijderen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de gevallen waarin Klant handelt in strijd met de wet, de instructies van ZPN of deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Na het aanmaken van een Account kan ZPN via telefoon, e-mail of post contact opnemen met Klant over werkgerelateerde zaken, zakelijke boodschappen of het updaten van het Account. Klant kan worden benaderd worden door alle medewerkers van ZPN.
 3. ZPN is nadrukkelijk geen Partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Werkgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. ZPN kan daarnaast niet garanderen dat Werkgever een overeenkomst met Werkzoekende sluit.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op werken die toegankelijk zijn op de Website komen uitsluitend toe aan ZPN of haar licentiegevers.
 2. Het is Klant niet toegestaan om de werken en informatie op de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZPN, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

 

Artikel 8. Bereikbaarheid van de website

 1. ZPN spant zich in om de bereikbaarheid en goede werking van de Website continu te waarborgen. ZPN kan echter niet garanderen dat de Website altijd bereikbaar is en goed werkt. ZPN is nadrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet of verminderde bereikbaarheid van de Website. Daarnaast is ZPN niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verminderde werking van functionaliteiten, virussen, storingen, beveiliging of het doen en laten van Klant zelf of een door Klant ingeschakelde derde. Klant maakt gebruik van het Account op eigen risico. Aansprakelijkheid van ZPN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. ZPN heeft het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van aanpassingen of onderhoud. Daarbij kunnen bepaalde functionaliteiten worden gewijzigd of verwijderd.
 3. De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button op de Website van ZPN, kan een Klant op de website van een derde terechtkomen. ZPN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 9. Gebruik van het Account door een Klant / Werkzoekende

 1. Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om een Account aan te maken. Als Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.
 2. Het aanmaken van een Account is vrijwillig. Werkzoekende is niet verplicht te solliciteren of aanbod voor werk te accepteren. Daarnaast is ZPN niet verplicht om Werkzoekende vacatures of werk aan te bieden.
 3. Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem of haar via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Werkgever, alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op vacatures. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen gegevens voor andere doelen te gebruiken.
 4. Een Werkgever kan persoonsgegevens van Werkzoekenden inzien, overnemen en bewaren. ZPN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met persoonsgegevens, door Werkgevers. Werkgevers zijn in dat kader zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving.

 

Artikel 10. Verwijderen van persoonsgegevens

 1. Werkzoekende kan zijn of haar Account op ieder moment zelf verwijderen door eerst in te loggen. Als het Account is verwijderd en Werkzoekende in de toekomst opnieuw gebruik wilt maken van de Website, zal Werkzoekende een nieuw Account moeten aanmaken.
 2. De gegevens in het Account van Werkzoekende worden oneindig bewaard, tenzij Werkzoekende aangeeft deze verwijderd te willen hebben. Daarom dient de Werkzoekende ervoor te zorgen eventuele kopieën van de persoonsgegevens in het Account te maken.
 3. Voor meer informatie over hoe ZPN omgaat met de persoonsgegevens van Werkzoekenden, kan worden gekeken in de privacyverklaring op: https://www.zorgpleinnoord.nl/privacyverklaring 

 

Artikel 11. Gebruik van het account door Klant / Werkgever

 1. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bevestigt de persoon die het Account aanmaakt bevoegd te zijn om namens Werkgever een Account aan te maken, daarvan gebruik te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de informatie in door Werkgever aangeleverde (vacature)teksten en informatie. Teksten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, zoals met betrekking tot opmaak, volledigheid of juistheid, kunnen te allen tijde door ZPN worden verwijderd.
 3. Werkgever zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen Account actueel zijn. Dit betekent dat Werkgever enkel vacatures plaatst op de Website die op dat moment werkelijk openstaan bij Werkgever. Daarnaast zal Werkgever geen dubbele of verouderde vacatures op de Website laten staan of vacatures gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie. De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan een jaar zullen niet meer zichtbaar zijn binnen het Account van Werkgever.
 4. ZPN is niet verplicht om (vacature)teksten en overige informatie afkomstig van Werkgever te screenen voordat deze op de Website worden geplaatst.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 

 1. Werkgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden zorgvuldig en vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met geldende privacywetgeving en alleen voor de doelen waarvoor de gegevens aan Werkgever zijn verstrekt.
 2. Werkgever garandeert de persoonsgegevens van Werkzoekenden slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te zullen wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.
 3. Werkgever is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden en dus volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving. Werkgever vrijwaart ZPN voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 4. Werkgever verleent volledige medewerking aan ZPN indien noodzakelijk voor ZPN om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder op grond van privacywetgeving, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar privacyrechten.
 5. Voor meer informatie over hoe ZPN omgaat met de persoonsgegevens van Werkzoekenden, kan worden gekeken in de privacyverklaring op https://www.zorgpleinnoord.nl/privacyverklaring. Werkgever verklaart conform de uitgangspunten in deze privacyverklaring om te gaan met persoonsgegevens van Werkzoekenden.  

 

Artikel 13 - Betalingsvoorwaarden

 

 1. Werkgever maakt gebruik van een betaalde dienst, aangeboden door ZPN. Werkgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze dan wel door middel van automatische incasso, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Werkgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Werkgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal ZPN de Werkgever aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Werkgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Werkgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie.
 3. In geval van verzuim van de Werkgever is ZPN gerechtigd om het gebruik van het Account op te schorten. Werkgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. ZPN is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of het gebruik van het Account te staken, indien Werkgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. ZPN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Werkgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen achtenveertig (48) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is ZPN gerechtigd om het Account van Werkgever te verbergen dan wel te verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Werkgever zijn de vorderingen van ZPN op Werkgever onmiddellijk opeisbaar.

 

B. Aanmelden als Werkgever bij ZorgpleinNoord

Artikel 14. Tarieven dienstverlening en betaling

 1. De tarieven over de te verlenen diensten zijn opgenomen in de overeenkomst. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen honoraria exclusief BTW en reis- en verblijfskosten.
 2. Indien aan de zijde van ZPN een wijziging in de kosten van de te leveren diensten plaatsvindt is ZPN bevoegd om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, of indien sprake is van een tariefstijging van meer dan 10%, is Klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. De Klant sluit zich aan bij ZPN als deelnemer tegen een vast tarief per jaar per fte. Hiermee verwerft de Klant het recht vacatures op de site van ZPN te plaatsen, en gebruik te maken van alle diensten die ZorgpleinNoord levert ten behoeve van aangesloten organisaties.
 4. Het contributiejaar bij ZPN loopt van januari tot en met december. Organisaties die zich aansluiten met minder dan of gelijk aan 25 fte's betalen jaarlijks een vast tarief. Voor organisaties met meer dan 25 fte's geldt een vast tarief per fte. Het maximum aantal fte's dat in rekening kan worden gebracht is vastgesteld op 2500 fte's. Wanneer de overeenkomst na 1 juli tot stand komt, wordt de helft van het tarief voor aansluiting in rekening gebracht. Men verplicht zich tot aansluiting van minimaal 1 jaar. Opzeggen dient twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
 5. Betaling van de fte bijdrage vindt plaats aan het begin van elk kalenderjaar. Klant is verplicht om in de maand januari van elk jaar schriftelijk het aantal fte's op te geven, middels het door ZPN toegestuurde formulier. Vervolgens ontvangt Klant een factuur voor de fte bijdrage. De hoogte van de fte bijdrage is afhankelijk van het aantal fte's in dienst bij de Klant. Met uitzondering van de fte bijdrage als genoemd in artikel 14 lid 3, worden de overige diensten maandelijks achteraf door ZPN aan Klant in rekening gebracht.
 6. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Klant rente over de openstaande factuurbedragen verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 7. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is ZPN bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en/of de overeenkomst per ommegaande op te zeggen. ZPN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden.
 8. Klant is niet bevoegd haar betaling op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door ZPN, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

 

Artikel 15. Bijzondere bepalingen dienstverlening wervingspakketten

 

 1. Het wervingspakket (EDS) is nader omschreven op de website van ZPN. De Klant kan door EDS vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst zelf vacatures op de website van ZPN plaatsen en gebruik maken van de overige diensten van ZPN, ten behoeve van haar aangesloten organisatie. Indien de Klant overgaat tot het feitelijk plaatsen van een vacature, dan ontvangt zij daarvoor achteraf een rekening.
 2. Binnen een door ZPN vastgesteld kader voert de Klant zelf de tekst op de website in en plaatst deze de advertentie op de site. Indien de Klant de FTE bijdrage (zie artikel 14) heeft betaald, heeft de Klant middels een inlogcode rechtstreeks toegang tot dat deel van de site waarmee vacatures kunnen worden geplaatst.
 3. Een vacature wordt geplaatst zo lang de Klant dit wenst. In het hiervoor bedoelde, door de Klant in te vullen kader wordt o.a. een ingang- en een einddatum gevraagd. De vacature wordt direct zichtbaar dan wel op een door de klant gekozen ander tijdstip en zal verdwijnen op de gekozen einddatum om 00:00 uur. Het is mogelijk de vacature eerder dan de ingevoerde einddatum van de site te verwijderen.
 4. Uitsluitend ZPN is bevoegd de applicatie die aan het wervingspakket ten grondslag ligt te onderhouden, te wijzigen of uit te breiden.
 5. Het is de Klant niet toegestaan derden toegang tot de onlinedienst van het wervingspakket te verlenen.
 6. Storingen dienen door de Klant bij signalering gemeld te worden. ZPN zal zich inspannen om binnen 1 werkdag na de melding van de storing, de storing te verhelpen. Voor alle diensten, voortvloeiend uit storingen, zal stichting ZorgpleinNoord geen kosten in rekening brengen, tenzij de storingen zijn veroorzaakt door enig handelen of nalaten door, namens of onder verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant zal zich onthouden van handelingen die, slecht functioneren van de applicatie, of het verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben.

 

C.    Algemene bepalingen

Artikel 16. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is ZPN in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Klant, zonder dat ZPN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZPN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval storingen aan netwerken en/of telecommunicatievoorzieningen.

 

Artikel 17. Opzegging en wijziging van de overeenkomst

 

 1. De aansluiting bij ZorgpleinNoord loopt van januari tot en met december. Men verplicht zich tot aansluiting van minimaal 1 jaar. Opzeggen dient twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
 2. De overige diensten van ZorgpleinNoord die voor bepaalde tijd zijn aangegaan worden steeds stilzwijgend verlengd, tenzij een van partijen twee maanden voor het verstrijken van de overeengekomen duur aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen. Alsdan eindigt de overeenkomst op de dag waarop de overeengekomen duur is verstreken.
 3. Een wijziging van de overeenkomst vindt schriftelijk en met instemming van beide partijen plaats.

 

Artikel 18. Annuleringsvoorwaarden

 

 1. In het geval van betaalde opleiding, training of workshop is de deelnemer tot vier weken voor de aanvang van de training gerechtigd tot annulering van de inschrijving, zonder dat cursuskosten verschuldigd zijn. Bij annulering van de inschrijving door de cursist tussen vier en twee weken voor de aanvang van de opleiding is 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de uitvoering van de opleiding opdracht is de volledige cursusprijs verschuldigd. Gratis proeverijen, trainingen, opleidingen of informatiebijeenkomsten kunnen tot een week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt € 25,- annuleringskosten in rekening.
 2. Annulering als bedoeld in 18.1 dient schriftelijk te geschieden.
 3. Degene die wenst te annuleren kan een vervanger voor het volgen van de cursus of opleiding aanwijzen. De vervanger kan door ZorgpleinNoord slechts op redelijke gronden worden geweigerd.
 4. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft ZorgpleinNoord altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Bij annulering zal het reeds voldane cursusgeld geretourneerd worden.
 5. ZorgpleinNoord heeft te allen tijde het recht om een vervangende trainer in te zetten, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZPN.

 

Artikel 20. Slotbepalingen

 

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door ZPN vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 2. Op de rechtsverhouding tussen ZPN en haar Klanten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Indien ZPN als eisende partij optreedt is zij bevoegd het geschil bij de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Klant gevestigd is aanhangig te maken.