Privacyverklaring ZorgpleinNoord

ZorgpleinNoord (ZPN) acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u daar een toelichting op. Als ZPN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wie zij wij?

ZPN is het grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland. Met meer dan 270 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 65.000 fte, vertegenwoordigt ZPN ruim 85% van de zorg- en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). ZPN werkt voor en met de aangesloten organisaties aan zorg en welzijn in onze regio.

Wij zijn gevestigd op de Eemsgolaan 1a, 9727 DW Groningen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 02067635 en bereikbaar op 050-5757470 of privacy@ zorgpleinnoord.nl

We ondersteunen en adviseren zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. ZPN is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden. Onze vacaturesite biedt maandelijks bijna 1.000 vacatures aan en wordt dagelijks bekeken door zo’n 10.000 bezoekers. Daarnaast hebben we een uitgebreid dienstenpakket met loopbaantrajecten en diverse workshops en trainingen. Daarmee is ZPN hét wervingskanaal voor zorg en welzijn in Noord-Nederland.

Vacaturebank

Onderdeel van onze dienstverlening is de vacaturebank waar de bij ons aangesloten organisatie via een online dienst vacatures op kunnen plaatsen en beheren. Werkzoekenden kunnen online solliciteren bij de (aangesloten) organisatie via een link naar de eigen website of via het opgegeven emailadres.

De werkzoekende vult zijn of haar gegevens in op onze website om vacatures en/of organisaties te kunnen opslaan en om een job alert in te stellen. ZPN heeft inzage in de gegevens van de werkzoekenden die een account aanmaken op de website. Tevens verzorgen wij trainingen, opleidingen, masterclasses en informatiebijeenkomsten voor de bij ons aangesloten organisaties.

Privacyverklaring

ZPN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doel van de gegevensverzameling

ZPN is de spin in het web van de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Nederland. Door de vacaturesite is een efficiënt en duidelijk proces ingericht om te komen tot een match tussen zorginstellingen en werkzoekenden. De gegevens worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

In alle andere gevallen, zoals bij het geven van trainingen en opleidingen worden de persoonsgegevens van deelnemers alleen gebruikt voor dat doel waar ze voor verzameld zijn, de loopbaanadvisering of het geven van de betreffende training of opleiding aan de deelnemer en de communicatie met de deelnemers hieromtrent. De adviseurs van ZPN hanteren de gedragscode van OVAL.

Persoonsgegevens van betrokkenen binnen ZPN worden verwerkt ten behoeve van de volgende (sub)doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de dienstverlening, uitnodigingen en informeren over wijzigingen van dienstverlening;
 • Het uitvoering geven aan de dienstverlening;
 • Het nader informeren d.m.v. nieuwsuitingen (uiteraard alleen met jouw akkoord).

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is

De overeengekomen opdracht, een training of opleiding of het afnemen van een dienst.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer jij je als werkzoekende op de vacaturesite inschrijft worden de gegevens die je hebt ingevuld gebruikt om vacatures te tonen die voldoen aan de door jou opgegeven criteria. Op basis van deze gegevens kun je ook een job alert instellen en ontvangen in jouw e-mailaccount. Jouw gegevens worden niet gedeeld met (aangesloten) organisaties tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Geplaatste vacatures verwijzen naar de website of het e-mailadres van de desbetreffende organisatie. Bij het solliciteren op een vacature via de knop, opgegeven link of het e-mailadres in de vacaturetekst, is de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie van toepassing.

Als jij je als deelnemer opgeeft voor een training, opleiding of leergang, worden door ZPN uitsluitend de NAW-gegevens verzameld. Als ZPN je adviseert in het kader van jouw loopbaan dan worden alleen relevante contactgegevens verzameld met de uitdrukkelijke toestemming van betrokken partijen (werknemer, werkgever). Na toestemming van de verschillende partijen kan ook uitgebreidere informatie tussen deelnemers, organisaties en ZPN worden gedeeld.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZPN de volgende specifieke persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Personeelsnummer;
 • Naam werkgever en eventueel uw afdeling, mits relevant;
 • E-mailcommunicatie tussen jou en ons

Aanbiedingen door ZPN via email

Informatie of aanbiedingen van ons of van derden wordt jouw alleen per email toegestuurd nadat jij ZPN daar toestemming voor hebt gegeven. Via de link onderin de e-mail of privacy@zorgpleinnoord.nl kun jij je afmelden voor deze dienst.

Geeft ZPN jouw persoonsgegevens door?

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en software;
 • Het verzorgen van de gekozen dienstverlening;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven van ZPN (uiteraard alleen met jouw akkoord).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging en bewaartermijn

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

ZPN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van ZPN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door ZPN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ZPN.

Binnen ZPN wordt daartoe steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toegepast. ZPN bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor jij toestemming geeft.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Tot 12 maanden na uitschrijving worden uw gegevens bewaard, daarna worden uw gegevens in ons portaal geanonimiseerd.
 • Tot 8 jaar na uitschrijving worden de gegevens die betrekking hebben op facturatie (fiscale gegevens) bewaard.

Cookiebeleid

ZPN gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Cookies

Rechten omtrent uw gegevens

Jij  hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt jouw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering richten aan: privacy@zorgpleinnoord.nl. Binnen 4 weken ontvang je bericht op welke wijze wij aan het verzoek zullen voldoen.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact (privacy@zorgpleinnoord.nl) met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

ZPN behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. ZPN kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Bekijk daarom deze privacy verklaring op onze website www.zorgpleinnoord.nl regelmatig.

Privacy Functionaris / Privacy Manager

De privacyfunctionaris van ZPN is te bereiken via het e-mailadres privacy@zorgpleinnoord.nl.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites van ZorgpleinNoord:

 • www.zorgpleinnoord.nl
 • werkgevers.zorgpleinnoord.nl
 • portaal.zorgpleinnoord.nl
 • bijzonderwerk.nl
 • ouderenzorgzitinje.nl
 • ontdekdezorg.zorgpleinnoord.nl
 • ggznoord.nl
 • noordvoorjeugd.nl