Privacyverklaring

ZorgpleinNoord acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u daar een toelichting op. Als ZorgpleinNoord zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wie zij wij?

ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland. Met meer dan 280 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 65.000 fte, vertegenwoordigt ZorgpleinNoord ruim 85% van de zorg- en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). ZorgpleinNoord werkt voor en met de aangesloten organisaties aan zorg en welzijn in onze regio.

We ondersteunen en adviseren zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. ZorgpleinNoord is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden. Onze vacaturesite biedt maandelijks bijna 1.000 vacatures aan en wordt dagelijks bekeken door zo’n 10.000 bezoekers. Daarnaast hebben we een uitgebreid dienstenpakket met loopbaantrajecten en diverse workshops en trainingen. Daarmee is ZorgpleinNoord hét wervingskanaal voor zorg en welzijn in Noord-Nederland.

Vacaturesite

Onderdeel van onze dienstverlening is de vacaturesite waar de bij ons aangesloten organisaties via een online dienst vacatures op kunnen plaatsen en beheren. Sollicitanten kunnen online solliciteren en worden dan automatisch gekoppeld aan de vacature, waarna de werving- en selectie door de betreffende organisatie met behulp van de online dienst afgehandeld kan worden.
De sollicitant vult zijn of haar gegevens in op onze website en geeft uitdrukkelijke toestemming te om deze persoonsgegevens naar de betreffende organisatie door te sturen, door het vinkje aan te zetten. ZorgpleinNoord heeft geen inzage in de gegevens van de sollicitanten. Tevens verzorgen wij trainingen, opleidingen, masterclasses, informatiebijeenkomsten en proeverijen voor de bij ons aangesloten organisaties .

Privacyverklaring

ZorgpleinNoord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Doel van de gegevensverzameling

ZorgpleinNoord is de spin in het web van de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Nederland. Door de vacaturesite is een efficiënt en duidelijk proces ingericht om te komen tot een match tussen organisaties en sollicitanten. De gegevens worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

In alle andere gevallen, zoals bij het geven van trainingen en opleidingen worden de persoonsgegevens van deelnemers alleen gebruikt voor dat doel waar ze voor verzameld zijn, de loopbaanadvisering of het geven van de betreffende training of opleiding aan de deelnemer en de communicatie met de deelnemers hieromtrent. De adviseurs van ZorgpleinNoord hanteren de gedragscode van OVAL.

Persoonsgegevens van betrokkenen binnen ZorgpleinNoord worden verwerkt ten behoeve van de volgende (sub)doelstelling(en):

 

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de dienstverlening, uitnodigingen en informeren over wijzigingen van dienstverlening;
 • Het uitvoering geven aan de dienstverlening;
 • Het nader informeren d.m.v. nieuwsuitingen (uiteraard alleen met uw akkoord).

 

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is

De overeengekomen matchingsopdracht, een training of opleiding of het afnemen van een dienst.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u zich als sollicitant op de vacature site inschrijft worden de gegevens die u hebt ingevuld doorgeleid naar de betreffende organisatie. Dat betreft: NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, sollicitatiebrief, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring. Deze persoonsgegevens bevinden zich dan ook bij de betreffende organisatie.

Als u zich als deelnemer voor een training, opleiding of leergang opgeeft, worden door ZorgpleinNoord uitsluitend de relevante gegevens verzameld.

Als ZorgpleinNoord u adviseert in het kader van uw loopbaan dan worden alleen relevante contactgegevens verzameld met de uitdrukkelijke toestemming van betrokken partijen (werknemer, werkgever). Na toestemming van de verschillende partijen kan ook uitgebreidere informatie tussen deelnemers, organisaties en Zorgplein Noord worden gedeeld.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZorgpleinNoord de volgende specifieke persoonsgegevens van u vragen:
 

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Personeelsnummer;
 • Naam werkgever en eventueel uw afdeling, mits relevant;
 • Emailcommunicatie tussen u en ons.

Aanbiedingen door ZorgpleinNoord via email

Informatie of aanbiedingen van ons of van derden wordt u alleen per email toegestuurd nadat u ZorgpleinNoord daar toestemming voor hebt gegeven. Via de afmeldlink in de mail, kunt u zich voor deze dienst afmelden.

Geeft ZorgpleinNoord uw persoonsgegevens door?

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en als u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien persoonsgegevens worden doorgestuurd, zullen deze nooit worden verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU .

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en software;
 • Het verzorgen van de gekozen dienstverlening;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven van ZorgpleinNoord (uiteraard alleen met uw akkoord).


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Beveiliging en bewaartermijn

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

ZorgpleinNoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van ZorgpleinNoord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZorgpleinNoord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ZorgpleinNoord.

Binnen ZorgpleinNoord wordt daartoe steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toegepast. ZorgpleinNoord bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 

 

 • Uw persoonlijk profiel dat u aanmaakt in ons portaal wordt bewaard op onze website totdat u deze zelf verwijderd. Daarna worden gegevens geanonimiseerd.
 • Tot 8 jaar na uitschrijving worden de gegevens die betrekking hebben op facturatie (fiscale gegevens) bewaard.

 

Cookiebeleid

De website www.zorgpleinnoord.nl maakt gebruik van 5 cookies, 2 analytische cookies van Google Analytics, 3 functionele cookies voor de werking van de website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de site voor u eenvoudiger te maken.

Google Analytics is ingesteld conform de "Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics" van de Autoriteit Persoonsgegevens. ZorgpleinNoord heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP adres wordt gemaskeerd, de optie om uw gegevens te delen is uitgeschakeld. ZorgpleinNoord maakt geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. de Google Analytics cookies.

ZorgpleinNoord gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursorganisaties. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Lees hier meer over de mogelijkheid om Google Analytics uit te schakelen in uw browser (opt-out).

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de organisaties van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering richten aan: privacy@zorgpleinnoord.nl. Binnen 1 week ontvangt u bericht op welke wijze wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (privacy@zorgpleinnoord.nl). Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

ZorgpleinNoord behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. Bekijk daarom deze privacy verklaring op onze website www.zorgpleinnoord.nl regelmatig.

Privacy Functionaris / Privacy Manager

ZorgpleinNoord heeft mevrouw P. Molenaars (privacy@zorgpleinnoord.nl) aangewezen als privacy manager.

 

Laatste update: 24 juli 2018